Skip to main content

Posts

Featured

การใช้งาน STM32F103 กับ จอ OLED GPS UART BME280 TSL2561 RTC

STM32F103 board bluepill มีราคาถูก หน่วยความจำโปรแกรมเยอะ ความเร็วในการทำงานสูง และโปรแกรมด้วย Arduino IDE ได้ 


ผมขออธิบายการเชื่อมต่อทีละส่วนดังนี้ 
1) การเชื่อมต่อกับ I2C กับ OLED BME280 TSL2561 ดังนี้ 
2) การเชื่อมต่อกับ USART เพื่อการโปรแกรม และการติดต่อ ที่ใช้ทั้ง hardware และ software ติดต่อ GPS 
3) การใช้งาน RTC
4) การใช้งาน Low Power deep sleep 
5) Modbus Protocol 
6) สุดท้ายการติดต่อสื่อสาร Lorawan RFM96 เชื่อมต่อกับ TTN แบบ ABP Latest Posts

บันทึกการกลับบ้าน "สงกรานต์ 2562" ปีนี้ไม่สบาย

บันทึกการเดินทาง "กลับบ้าน" 2560->2561

Minimalist น่าจะไม่ยาก ถ้าเราตั้งใจให้เป็น

อาหารพื้นเมืองอร่อยๆ ต้องร้านน้องฟลุค(เจ้าเก่า) นะ

การให้ความสำคัญกับค่าที่วัดได้จากเซนเซอร์

Polling modbus ควรดู datasheet ของอุปกรณ์ว่ามี response time เท่าไหร่

Configuring to Emulate Ethernet Over USB RPi Zero W

นำเสนองานวิชาการระดับนานาชาติในงาน ICUE2018 วันที่ 24-26 ตค 2561 ที่ภูเก็ตครับ

บรรยาย NB-IoT ให้กับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ทริปไหว้พระ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่พม่าในเดือนกันยายน 2561